Klachtencommissie

Met ingang van 2016 zijn wij aangesloten bij de geschillencommissie.

Christelijk Gastouderbureau Sammy Kids heeft in het kader van de Wet kinderopvang een klachtenregeling opgesteld. Deze regeling beschrijft de werkwijze bij het behandelen en registreren van klachten van (gast)ouders.

CGOB Sammy wil er alles aan doen om de samenwerking tussen gast- en vraagouder zo goed mogelijk te laten verlopen. Toch kan het gebeuren dat er een klacht is. Bij voorkeur maken (gast)ouders een klacht eerst bespreekbaar bij de directbetrokkene. Leidt dit niet tot een bevredigende oplossing, dan kan een formele klacht ingediend worden. Afhankelijk van de aard van de klacht kan deze worden ingediend bij de bemiddelingsmedewerker van het gastouderbureau. Deze is te bereiken via lindsay@sammykids.nl. Een formele klacht wordt schriftelijk ingediend.

De klachten worden geregistreerd d.m.v. het klachtenmeldingsformulier.
Download het klachtenformulier

Mocht interne klachtafhandeling niet leiden tot een bevredigende oplossing dan staat (gast)ouders de weg vrij naar informatie, advies en mediation bij Klachtloket Kinderopvang www.klachtenloket-kinderopvang.nl of aanmelding van het geschil bij de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen, gevestigd in Den Haag www.degeschillencommissie.nl. In sommige gevallen is het van belang de klacht rechtstreeks in te dienen bij de Geschillencommissie, zie: www.degeschillencommissie.nl/media/2282/knd-brochure.pdf