Oudercommissie

Op 1 januari 2016 is de wetswijziging positie ouders van kracht geworden. De positie van ouders is daarmee op verschillende terreinen versterkt: het adviesrecht wordt uitgebreid op gebied van het te voeren en gevoerde pedagogisch beleid en het klachtrecht wordt ondergebracht in de Wet kinderopvang. Er is één klachtloket kinderopvang voor informatie, advies en geschilafhandeling met bindende uitspraken. Organisaties dienen zich verplicht aan te sluiten. Het inspectierapport dient besproken te worden met de oudercommissie en handhaving besluiten worden opgenomen in het LRKP.

Op dit moment hebben wij geen oudercommissie en maken wij gebruik van de alternatieve ouderraad

Alle aangesloten ouders kunnen op hun persoonlijke site alle informatie hierover vinden. Wij zullen ons blijven inspannen om een oudercommissie tot stand te laten komen.

Waar hebben ouders adviesrecht op?

Het adviesrecht van de ouders is geregeld in de Wet kinderopvang. Er bestaat adviesrecht op:

  • kwaliteit van de kinderopvang in zijn algemeenheid
  • voedingsaangelegenheid
  • opvoeding, veiligheid, en gezondheid
  • openingstijden, beleid m.b.t. spel- en ontwikkelingsactiviteiten
  • de regeling van klachten, en aanwijzen personen die belast zijn met klachtbehandeling
  • wijziging van de prijs

 

Deze onderwerpen zijn meer specifiek vastgelegd in de Wet Kinderopvang (artikel 1.50 en 1.60) Daarnaast mogen ouders ook ongevraagd advies geven.