Privacyverklaring

 

Privacyverklaring CGOB Sammy 

CGOB Sammy hecht veel waarde aan de bescherming van uw  persoonsgegevens. In deze privacyverklaring willen we duidelijke en transparante informatie geven over hoe wij met persoonsgegevens omgaan.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en daarom gaan wij zorgvuldig om met persoonsgegevens. CGOB Sammy houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit brengt met zich mee, dat wij:

 • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring;
 • de verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat ze beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

CGOB Sammy is verantwoordelijk voor de juiste verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u vragen heeft over ons privacybeleid of contact met ons wenst op te nemen kan dat via de onderstaande contactgegevens:

CGOB Sammy

info@sammykids.nl

Doel gegevensverwerking

CGOB Sammy verwerkt alleen de gegevens van klanten in het kader van de uitoefening van haar taken. Onder klanten verstaan wij gastouders, ouders en de (thuiswonende) kinderen van deze partijen.  De gegevens worden verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

 • het onderhouden van contacten met gastouders en ouders;
 • het aangaan van overeenkomsten;
 • het versturen van nieuwsbrieven;
 • het informeren over (wijzigingen in) onze diensten;
 • het verzorgen van de facturatie
 • het aangaan van arbeidsovereenkomsten (met onze interne personeelsleden)
 • het bijhouden van gegevens die van belang zijn voor de opvang, verzorging, begeleiding en ontwikkeling van het kind.

Persoonsgegevens

CGOB Sammy verwerkt uw persoonsgegevens, omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. De gegevens van de gastouder, ouder en/of kind, die bij CGOB Sammy worden verwerkt, zijn:

 • naam;
 • geslacht;
 • geboortedatum;
 • adres;
 • telefoonnummer;
 • e-mailadres;
 • Burgerservicenummer;
 • bankgegevens;
 • kopieën identiteitsbewijs, certificaten en diploma (van de gastouder);
 • verslaglegging startgesprek, risico-inventarisatie en evaluaties;

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Daarnaast verzamelen wij een aantal bijzondere persoonsgegevens, namelijk:

 • godsdienst of levensovertuiging;
 • gezondheid;
 • gegevens van personen jonger dan 16 jaar.

We verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegevens door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Verstrekking aan derden

Uw gegevens worden uitsluitend met derden gedeeld indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst die wij met u hebben of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. CGOB Sammy blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen, welke gevestigd zijn buiten de EU.

Bewaartermijn

CGOB Sammy bewaart persoonsgegevens niet langer, dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt, dan wel op grond van de wet vereist is. Gegevens die verplicht zijn voor de Belastingdienst bewaren we 7 jaar. Twee jaar nadat de opvang stopgezet is, vernietigen we de gegevens die niet noodzakelijk zijn voor de fiscale gegevens. Wij volgen hierin de regels en richtlijnen van de Belastingdienst en de Autoriteit Persoonsgegevens.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben we onder andere de volgende maatregelen genomen:

 • onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens;
 • alle personen die namens CGOB Sammy van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
 • we hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • schriftelijke gegevens worden zorgvuldig opgeborgen;
 • wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons rechtstreeks aan een andere partij te laten overdragen of aan uzelf in opdracht van u. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voorgenoemde verzoeken.

Bovengenoemde rechten zijn niet onbeperkt. Het is mogelijk dat in verband met een wettelijke bewaartermijn bepaalde gegevens niet kunnen worden verwijderd, wanneer u daarom vraagt. In een dergelijk geval zullen we alleen de mogelijke gegevens uit het dossier verwijderen. De overige gegevens verwijderen we na de verjaringstermijn.

Een verzoek tot inzage, rectificatie of verwijdering kunt u indienen via info@sammykids.nl

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, vragen wij u hierover contact met ons op te nemen. De klachtenprocedure is te vinden op onze website www.sammykids.nl. Daarnaast hebt u het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Algemeen
CGOB Sammy behandelt uw gegevens strikt vertrouwelijk. Deze worden niet ter beschikking gesteld aan derden, tenzij Sammy daartoe wettelijk verplicht is, of als dit voor levering van aangevraagde online services noodzakelijk is. Uiteraard voldoen wij aan de toepasselijke privacyregelgeving. Als u gegevens aan ons verstrekt dan worden deze gegevens in een bestand vastgelegd. Uw gegevens worden niet aan een derde ter beschikking gesteld, en alleen gebruikt om de door u aangevraagde service te leveren. Het bestand waarin uw gegevens zijn opgenomen, kan, indien wij dit noodzakelijk achten, worden gebruikt om mededelingen over te brengen die rechtstreeks betrekking hebben op de online services van CGOB Sammy. Het bestand kan ook worden gebruikt voor het maken van statistische analyses.

Contactformulier
Als u een formulier op deze website invult, worden uw gegevens naar ons kantoor gemaild, waar ze vertrouwelijk worden behandeld. Afhankelijk van het door u gekozen onderwerp wordt een aangewezen medewerker geïnformeerd van uw bericht. Het kan zijn dat u benaderd wordt door deze medewerker naar aanleiding van door u verstrekte gegevens. Wij adviseren u om geen gevoelige informatie in het contactformulier te vermelden.

Analyse
Op deze website worden algemene (anonieme) bezoekgegevens bijgehouden, zoals bijv. de meest bezochte pagina’s. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te zetten. Op deze wijze kan CGOB Sammy de dienstverlening op de website verder optimaliseren.

Gebruik van cookies
Wij maken verder gebruik van een statistisch programma dat registreert hoe vaak de Sammy-site wordt bezocht, via welke links dat gebeurt, et cetera. Hiervoor gebruiken we ‘cookies’. Cookies zijn kleine bestanden die door uw computer worden gedownload als u de Sammy website bezoekt. Deze cookies bevatten geen persoonsgegevens. De gegevens die wij op deze manier verkrijgen blijven anoniem. Mocht u dat willen, dan kunt u deze functie uitschakelen. Raadpleeg hiervoor het help-bestand dat bij uw browser hoort. Als u in uw browser het gebruik van cookies heeft uitgezet kunt u nog steeds alle onderdelen van de website bezoeken.